Ekoškola

Minulý školní rok projektu Ekoškola

Jako každý rok je naše škola zapojena ve sběru papíru.

Pečujeme o zeleň ve škole i v okolí školy. Snažíme se také šetřit energiemi, neplýtvat zbytečně vodou a tím také šetřit naši planetu. Informace o životním prostředí  a ekologii dostávají žáci v hodinách prvouky, přírodovědy, přírodopisu a chemie. Ekokodex, kterým se řídí už  celá škola, máme viditelně vyvěšený na „stromě“ u odborné učebny přírodopisu.  „Náš“ les v lokalitě staré plovárny u řeky Lužnice, který jsme v rámci projektu vysázeli, krásně roste, a kontrolujeme jej při pravidelných návštěvách – přírodopisných vycházkách.

Na školním pozemku zpracováváme zralý kompost (2m3) a nově také jímáme dešťovou vodu do barelu, čímž jsme stoprocentně zajistili vodu na zalévání.

 Připomínáme si všechny významné dny s environmentální tématikou. K některým z nich děláme různé akce a projekty v rámci jednotlivých tříd a předmětů nebo celoškolní (např. Den Země, Den vody). I projekt Erasmus +  úzce souvisí s tématikou životního prostředí - vodní zdroje a vliv geografické polohy na život, voda a objevy (zeměpisné objevy, vodní cesty/komunikace, vynálezy).

V letošním roce nás čeká tvorba nového ekotýmu, mnoho akcí spojených s tématikou ekologického chování k přírodě v rámci jednotlivých tříd a předmětů nebo celoškolních.

9.A ekologicky zúrodňuje školní pozemek

Zase nám dozrál kompost a tak jsme se pustili do jeho zpracování a zúrodnění školního pozemku. Překátrovanou zeminu z kompostu rozvezeme na záhony a tím je opět a přírodně obohatíme o živiny.

9.A ekologicky zúrodňuje školní pozemek9.A ekologicky zúrodňuje školní pozemek9.A ekologicky zúrodňuje školní pozemek9.A ekologicky zúrodňuje školní pozemek

Přírodovědný klokan 2016

Dne 12.10.2016 se jako každoročně uskutečnila na naší škole vědomostní soutěž v přírodních vědách (biologie,chemie,fyzika,matematika a zeměpis) Přírodovědný klokan kategorie Kadet (pro žáky 8.a 9.tříd). Jako každý rok s hojnou účastí. Na prvních místech se umístila Hana Marková a hned v závěsu za ní Honza Podlipný,oba z 8.A třídy. Vzhledem k náročnosti úkolů patří uznání všem zúčastněným.

DEN ZEMĚ

Blíží se svátek Země a 9.A rozjela dlouhodobý projekt,který po ní převezmou mladší spolužáci,žáci současné 5.A . Deváťáci se rozhodli dát planetě dárek a ve spolupráci se Správou lesů Bechyně,ve svém volném čase,osázeli kus lesa u Staré plovárny u řeky Lužnice. Na stráň nad řekou vysadili 3 tisíce sazeniček borovice,smrku a dubu. Znamená to péči a práci na několik dalších let.Čeká nás zalévání, znovuvysazování sazenic,které se neuchytí, no a samozřejmě sledování jak "náš" les prosperuje. A už na Den Země vyrazíme stromky zalít a případně dosadit. A touto naší činností se snažíme posílit plíce naší planety.

DEN ZEMĚDEN ZEMĚDEN ZEMĚ

Další foto ze sázení: https://www.zslibusina.cz/fotogalerie/fotogalerie-2015-2016/den-zeme/

Biologická olympiáda

Školní kolo Biologické olympiády kat.C má své vítěze : Tomáš Hána,Martin Hána a Zdeněk Macháček, všichni z 9.A třídy. V současné době usilovně pracují na vstupních úkolech okresního kola,které se uskuteční 13.dubna 2016. Přejeme hodně sil a úspěch.

Podzim

Přišel podzim a na našem stromě se vytvořily neznámé kokony. Myslíš,že je vytvořila příroda, neznámé housenky nebo žáci 9.A ?

PodzimPodzimPodzim

Den Země

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven v San Francisku.OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

Žáci 9.A hovořili o problematice naší planety v rámci výuky v hodinách Přírodopisu-Ekologie. Diskutovali o možnostech ochrany životního prostředí a jednotlivých ekosystémů naší planety a o svých možnostech k této ochraně přispívat.

Světový den vody - 22.březen

V roce 1993 Valné shormáždění OSN vyhlásilo 22.3. jako Světový den vody. OSN a jeho členské státy uskutečnily a doporučily konkrétní kroky k ochraně vodních zdrojů na planetě Země.
V neděli 22. března se pozornost celé zeměkoule upře na téma vody. Její světový den pořádá již od roku 1993 OSN .
Žáci 5.A se v hodinách Přírodovědy věnovali vodě a jejímu významu pro naši planetu a lidstvo. Na závěr povídání ve skupinách zpracovali toto téma také výtvarně na plakáty,které budou součástí výzdoby k výuce v učebně Přírodopisu i pro ostatní žáky.

Světový den vody - 22.březenSvětový den vody - 22.březenSvětový den vody - 22.březen

 

¨Přichází jaro !!!

Společnými silami žáků 8.A třídy nám rozkvetl Ekoškolí strom.

¨Přichází jaro !!! ¨Přichází jaro !!! ¨Přichází jaro !!!

Bilancování v Ekoškole

Malé poohlédnutí za loňským školním rokem.

Bilancování v EkoškoleBilancování v EkoškoleBilancování v Ekoškole

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Bilancování v Ekoškole.docx 14 Kb

Kouzla vánoc

Během vánočních prázdnin, kdy byla škola opuštěná a žáci si užívali dárků a volna, na oknech naší školy čaroval své obrazy mráz a i pan školník nám vyčaroval překvapení v podobě stromu, který nám vyrostl na sloupu před učebnou přírodopisu a německého jazyka. Strom je součástí našeho projektu Ekoškola.

Kouzla vánocKouzla vánocKouzla vánocKouzla vánoc

Školní kolo Biologické olympiády

Dne 28.11.2013 proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie D . V náročném souboji se na prvním místě umístil Martin Hána, na druhém místě Tomáš Hána a v těsném závěsu Zdeněk Macháček, všichni ze 7.A . Blahopřání ale patří i všem dalším účastníkům.

Novinky v Ekoškole

V rámci programu Ekoškola se stále snažíme zvelebovat také prostředí školy a jejího okolí. Do tříd jsme pořídili nové papírové krabice na tříděný odpad, prvňáčci dostali na začátku roku v rámci šetření životního prostředí svačinové boxy, aby denně nezatěžovali odpady PE sáčky. Připravujeme se na natření šatnových kójí svěžími barvami .

V Pracovních činnostech jsme se s chutí vrhli na hrabání listí na školním pozemku a okolo školy a péči o školní pokojové rostliny.

Novinky v EkoškoleNovinky v Ekoškole

Den Země na naší škole

V pátek 10.května proběhl na naší škole Projektový den ke Dni Země. Cílem bylo zábavnou formou a pracovními činnostmi upevnit v žácích odpovědný vztah k životnímu prostředí , se kterým úzce souvisí problematika třídění odpadů. Třída 8.A (a tři žákyně z 9.B) si připravila pro svoje mladší spolužáky plno soutěží a úkolů s tématikou ochrany přírody a třídění odpadů, po jejichž absolvování se žáci po skupinách se svými třídními učiteli vypravili do okolí Bechyně ke každoročnímu úklidu lesů od odpadků, které v nich zanechali nezodpovědní návštěvníci. Tato akce se stala tradiční formou pomoci našich žáků přírodě, protože s plastovými odpadky by si sama neporadila. Akce proběhla ve spolupráci s vedoucím oddělení Správa lesů panem Janem Bakule.
Pochvala a poděkování patří všem zúčastněným žákům. Veliká pochvala patří i třídě 1.A. I když její žáci jsou zatím našimi benjamínky, tak i přes to na některých stanovištích strčili s přehledem do kapsy i své mnohem starší spolužáky.
Ve vědomostních soutěžích první místo získaly třídy 7.A a 4.A . Blahopřejeme !!!

Den Země na naší školeDen Země na naší školeDen Země na naší školeDen Země na naší škole

 

 


 

Den Země v naší škole oslavíme soutěžemi a pracovně.

Žáci 8.A třídy připravili pro ostatní žáky školy soutěže s tématikou životního prostředí a jeho ochrany. Soutěže proběhnou v dopoledních hodinách ve škole a jejím okolí. Následně se žáci přesunou do okolí Bechyně již k tradičnímu čištění lesů od odpadků zanechaných nezodpovědnými občany a turisty. Tato akce probíhá ve spolupráci s vedoucím oddělení Správa lesů panem Janem Bakulem.

I když se Den Země slaví 22:dubna, tak naše akce,vzhledem k pomalému příchodu jara,proběhne 10.května.


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Historie dne Země.docx Den Země v naší škole oslavíme soutěžemi a pracovně. 31.9 Kb

Analýza školy

Analýza školy 2012-2013
Analýzu, která je zaměřená na 4 témata - prostředí školy, odpady, vodu a energii, prováděli členové ekotýmu za pomoci svých spolužáků, učitelů a zaměstnanců školy.
Prostředí školy - kladné stránky:
• pokojové rostliny ve škole – ve třídách i na chodbách
• obrazy na chodbách
• pozemek k pěstování rostlin
• žáci sami ovlivňují výzdobu školy
• čítárna (knihovna) – možnost využití o přestávkách
• školní klub – možnosti využití v pauzách před odpoledním vyučováním
• sportovní hala – využívaná i veřejností
• orientační šipky – značení orientace po škole
Prostředí školy - záporné stránky:
• chybí školní bufet
• chybí venkovní učebna
• chybí venkovní školní hřiště
Odpady - kladné stránky:
• škola nakupuje věci ve větších baleních
• využíváme odpady ve výuce
• třídíme odpady – ve třídách krabice (papír, plasty, nápojové kartony)
• sběr papíru
• na školním pozemku využíváme kompost, který sami žáci udržují

Odpady - záporné stránky:
• ve škole chybí kontejner na kompostovatelný odpad
• ve třídách jsou na tříděný odpad pouze krabice
• většina žáků používá na svačiny jednorázové obaly – igelitové sáčky
• velké množství vytvořeného odpadu – ročně náklady 30000,-Kč
Voda - kladné stránky:
• spotřeba vody je průběžně kontrolována
• jímáme dešťovou vodu na zalévání školního pozemku
• používáme čisticí prostředky bez fosfátů
• máme úsporná splachovací zařízení
Voda - záporné stránky:
• škola nemá zvláštní rozvod užitkové vody
Energie - kladné stránky:
• k vytápění využíváme biomasu (vytápění v rámci celého města)
• spotřeba je pravidelně kontrolována
• používáme úsporné zářivky s LED diodami – především na chodbách
• máme nové radiátory – s nainstalovanými termostatickými ventily
Energie - záporné stránky
• za topením nejsou instalovány izolační desky
• škola není zateplena a nemá okna s vakuovými skly (únik tepla) – škola je 90 let stará budova


 

Dlouhodobý plán činností 2013-2014

Tento plán vychází z analýzy školy.

Prostředí školy
• zřízení venkovní učebny, venkovního hřiště
• zkrášlit prostředí šaten (kovové kóje)
• vyrobit si látkové sáčky na věci na tělocvik
• vytvořit před učebnou Přírodopisu ekonáměstíčko s informační deskou Ekoškoly
Odpady
• předcházet vzniku odpadů – používat svačinové boxy , lahve na pití s vícenásobným použitím,…
• vytvořit (každá třída) svoje nádoby (krabice) na tříděný odpad
• momentálně nás (školu) stojí 2 kontejnery na odpad 30000,-Kč ročně – naším cílem je zredukovat množství vytvořeného odpadu na 1 kontejner - ročně 15000,-Kč úspora
Voda
• motivovat k úsporám vody
• monitorovat čistotou povrchových vod v okolí školy
Energie
• instalovat za topení izolační desky
• zbytečně neplýtvat energií – kontrolovat zhasínání ve třídách
 

Ekokodex

Ekokodex
udržujeme pořádek
třídíme odpady
využíváme odpadový materiál
neplýtváme vodou
zadržujeme dešťovou vodu
zbytečně nesvítíme
neplýtváme papírem
pečujeme o zeleň